info@webwauw.nl

085-79 22 928

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en Web Wauw tot stand te komen overeenkomst.

2. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst.

3. De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Een offerte van Web Wauw is vrijblijvend en Éen maand geldig

5. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Web Wauw komt tot stand op het moment dat de offerte van Web Wauw schriftelijk wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Web Wauw aanvangen.

6. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs.

7. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze onbepaalde tijd is aangegaan.

8. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail, telefoon of door een persoonlijke afspraak plaats vinden.

Artikel 2: Briefing

Op basis van het intake gesprek of door eigen klant geschreven briefing. Indien u aanvullende wensen heeft die niet beschreven staan in de briefing maken wij een nieuwe offerte voor u op.

Artikel 3: De uitvoering van de werkzaamheden A. Algemeen

1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Web Wauw uit te voeren werkzaamheden.

2. Web Wauw zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken.
Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Web Wauw vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Web Wauw de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

4. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Web Wauw is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.

5. Web Wauw behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.

6. Indien Web Wauw op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Web Wauw vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Web Wauw. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.

7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

8. Web Wauw is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Web Wauw zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.

9. Web Wauw spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Web Wauw.

B. Ontwerpen en bouwen van een website

1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.

2. Web Wauw heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Web Wauw voor aanspraken van derden ter zake.

3.Web Wauw zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.

4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Web Wauw zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

5. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

6. Opdrachtgever vrijwaart Web Wauw voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Web Wauw kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en Web Wauw daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Web Wauw heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Web Wauw verstrekte bronmaterialen.

7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Web Wauw te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8. Web Wauw zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of
toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.

9. Indien expliciet schriftelijk overeengekomen levert Web Wauw een website op.

C. Onderhoud aan een website

1. Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plugins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.

2. Op verzoek van Web Wauw zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.

3. Web Wauw biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement.

4. Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Web Wauw. Dit omvat onder meer het updaten van Website, geïnstalleerde plugins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Web Wauw dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.

5. Web Wauw is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Web Wauw dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

6. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

7. Mocht de opdrachtgever met Web Wauw overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Web Wauw trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.

8. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Web Wauw deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Web Wauw voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. . Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Web Wauw deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.

9. Web Wauw zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Web Wauw een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Web Wauw dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Web Wauw deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Web Wauw. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Web Wauw tegen geldend uurtarief. 10. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Web Wauw heeft gemeld en Web Wauw deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Web Wauw kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. 11. Indien Web Wauw en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Web Wauw ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Web Wauw zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Web Wauw kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade. 12. Web Wauw zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Indien van toepassing zal Web Wauw advies uitbrengen aan opdrachtgever.

D. Webhosting

1. De hosting die Web Wauw biedt bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.

2. Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is Web Wauw gerechtigd opdrachtgever daar voor te factureren.

3. De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door Web Wauw. Indien opdrachtgever een andere hostingprovider verkiest zal Web Wauw het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.

4. Web Wauw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop Web Wauw geen invloed kan uitoefenen.

5. Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart Web Wauw voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door Web Wauw is geregistreerd.

6. Web Wauw kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.

7. Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.

8. Web Wauw kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.

9. Web Wauw kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien Web Wauw (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. Opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is Web Wauw gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.

10. Als Web Wauw werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.

11. Web Wauw kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient Web Wauw wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).

12. Web Wauw heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.

13. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Web Wauw is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.

14. Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Web Wauw zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

15. De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

D. Workshops

1. Met inschrijving voor een individuele workshop via de site van Web Wauw verplicht Opdrachtgever zich tot betaling van de daarvoor te ontvangen factuur.

2. De factuur dient te worden voldaan voor aanvang van de geplande workshop.

3. Aanschaf van te gebruiken themes en evt. licenties voor plugins komen voor rekening van de Opdrachtgever.

4. De workshop wordt in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Web Wauw ingepland. De workshop omvat in totaal vier uur, die maximaal over twee data kunnen worden verdeeld.

5. Opdrachtgever verplicht zich om alle benodigde materialen beschikbaar te hebben ten tijde van de workshop.

6. Opdrachtgever laat zich adviseren t.b.v. geschikte themes, maar is zelf verantwoordelijk voor de keuze. Mocht evt. gekozen theme meer kennis en werk vergen om te gebruiken dan binnen de beschikbare tijd haalbaar is, dan kan Web Wauw tegen meerwerk een vervolgafspraak maken.

7. Extra werkzaamheden aan de site, uit te voeren door Web Wauw in opdracht van de Opdrachtgever, worden achteraf in rekening gebracht op basis van het geldend uurtarief.

8. Web Wauw zal zich inspannen om binnen de beschikbare tijd de Opdrachtgever een zo optimaal mogelijk resultaat te laten behalen, als zijnde een eenvoudige website met pagina’s, menu en contactformulier en voorzien van een bestaande template.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden.

2. Opdrachtgever staat jegens Web Wauw in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Web Wauw van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Web Wauw gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.

3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en personeel zoals omschreven in artikel 3 leden 1 en 2 zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Web Wauw, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Web Wauw gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan.

5. Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever:

6. Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan Web Wauw.

7. Opdrachtgever keurt de website na oplevering tijdig (binnen de gestelde termijn van tien werkdagen).

8. Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door Web Wauw aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. Web Wauw wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software.

9. Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij Web Wauw en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.

2. Indien enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van Web Wauw naar opdrachtgever, behoudt Web Wauw een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de website en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.

3. Web Wauw behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.

5. Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source
licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door Web Wauw ontwikkelde website. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door Web Wauw ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.

Artikel 6: Prijs en betaling

1. Prijzen voor websites worden overeengekomen in offerte en zijn derhalve bepaald. Indien echter het project langer duurt dan overeengekomen en dit niet te wijten is aan Web Wauw kunnen prijzen tussentijds worden aangepast.

2. Web Wauw factureert 50% van het bedrag van de offerte voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht.

3. Web Wauw factureert beheer- en andere werkzaamheden op basis van haar uurtarief, (waaronder kosten van door haar ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Web Wauw factureert onderhoudsabonnementen, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, voorafgaande aan de periode waarop het abonnement betrekking heeft.

4. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is Web Wauw gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Web Wauw, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.

5. Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is Web Wauw gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.

6. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Web Wauw maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40.

7. Prijsafspraken m.b.t. hosting en onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. Web Wauw zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien
opdrachtgever niet akkoord gaat heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract.

8. Bij onvoorziene kosten is Web Wauw gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de opdracht

1. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Web Wauw te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.

2. In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

3. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Web Wauw gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Web Wauw is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Web Wauw zal hierover melding doen aan opdrachtgever.

4. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.

5. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.

6. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.

7. Web Wauw behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Web Wauw is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Web Wauw.

2. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het aan Web Wauw verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte.

3. Voorts geldt dat indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van Web Wauw beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Indien voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van Web Wauw beperkt tot 1x het in de offerte vermelde tarief of uurtarief.

5. Web Wauw is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Web Wauw voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

6. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt Web Wauw aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.

7. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Web Wauw geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een half jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aan handig zijn gemaakt.

8. Web Wauw zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Web Wauw is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Web Wauw werken.

9. Opdrachtgever vrijwaart Web Wauw ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Web Wauw.
De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Web Wauw in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 9: Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Web Wauw slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Web Wauw verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

3. Voor verdere privacy bepalingen verwijst Web Wauw naar de hiervoor opgestelde Privacyverklaring.

Artikel 10: Overige bepalingen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Web Wauw op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij als dan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

Drukwerk

Let op!
Aangezien drukwerk een “maat product” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.

ARTIKEL 1: AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

De overeenkomt tussen de klant en Web Wauw komt reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Web Wauw,  Aanbiedingen van Web Wauw  zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

ARTIKEL 2: ANNULERING

Wil de klant de met Web Wauw gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Web Wauw een schriftelijk bericht
van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Web Wauw schriftelijk is
bevestigd.
De klant kan niet meer annuleren nadat Web Wauw de bedrukking in werking heeft gezet.
Na annulering brengt Web Wauw bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

ARTIKEL 3: PRIJS, BETALING

3.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de factuur. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. 

3.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Web Wauw kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval
van annulering.
Is betaling op rekening afgesproken, dan zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Web Wauw kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Web Wauw (naderhand) reden heeft te
vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

3.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Web Wauw.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Web Wauw heeft dan aanspraak op
vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Web Wauw aanspraak op vergoeding van kosten van incasso.

ARTIKEL 4: PRIJS, BETALING

4.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de factuur. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. 

4.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Web Wauw kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval
van annulering.
Is betaling op rekening afgesproken, dan zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Web Wauw kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Web Wauw (naderhand) reden heeft te
vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

4.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Web Wauw.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Web Wauw heeft dan aanspraak op
vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten die Web Wauw maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van €40. Deze incasso procedures laten wij uitvoeren door Whub incasso.

ARTIKEL 5: LEVERING, RISICO TIJDENS VERVOER

5.1  Drukwerk wordt op de gebruikelijke wijze verpakt.

5.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland voor de klant, tenzij anders is aangegeven. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel
altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.
Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Web Wauw alleen indien ze schriftelijk door Web Wauw werden aangegaan.

5.3 De levertijden die Web Wauw opgeeft zijn een indicatie; zij
houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Web Wauw bij overschrijding verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een
indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In
afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

5.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer met kosten een bezorging gedaan.
De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Web Wauw de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de
kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Web Wauw zich van de goederen ontdoen,
voor rekening van de klant.
De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Web Wauw zich van de
goederen ontdoet.

5.5 Indien de klant het pakket weigert bij levering worden de factuur kosten als nog in rekening gesteld en dienen binnen het termijn van 14 dagen betaald te worden, indien dit niet wordt gedaan wordt de incasso in werking gesteld.

ARTIKEL 6: OVERMACHT
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt aan de zijde van Web Wauw in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden
van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties.
Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Web Wauw indien de hiervoor
bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Web Wauw.

Artikel 7: Opmaat gemaakt drukwerk.

Bij opmaat gemaakt drukwerk is de klant altijd verplicht het product af te nemen en de factuur te betalen. Op maat gemaakt drukwerk kan ten alle tijde niet retour genomen worden.

Contact

Web Wauw

t : 085-79 22 928

e: info@webwauw.nl

Info

 

Kvk nummer  75 79 07 85 
Btw nummer  NL 001559470 B64

Iban NL 80 KNAB 0259 5967 52

Bic Knabnl2h